Szablon zgłoszenia propozycji nowej grupy pl.*

Sposób przeprowadzania głosowań w sprawie tworzenie nowych grup w hierarchii pl.* opisany jest w pierwszej części FAQ, tutaj natomiast znajduje się wyłącznie szablon formularza służącego do wygenerowania listu RFD (Request for Discussion), wysyłanego do grupy pl.news.nowe-grupy w celu rozpoczęcia dyskusji nad powstaniem grupy, a następnie CFV (Call for Votes) rozpoczynającego ostateczne głosowanie, którego celem jest weryfikacja sensu zakładania grupy.

Szablonu tego należy także użyć do pierwszego zgłoszenia chęci założenia grupy, wypełniając cały formularz lub jego część i wysyłając do pl.news.nowe-grupy, a temat takiego listu powinien brzmieć 'Propozycja: pl.xx.yyy.zzz' lub 'Propozycja: grupa o XXXXXX'. Taki formularz może być niekompletny, bo celem wysłania go publicznie do pl.news.nowe-grupy jest właśnie uzgodnienie z innymi wszelkich niejasności, takich jak dokładna nazwa grupy, opis itp. Propozycje zgłaszane publicznie mogą być formułowane w dowolny sposób, jednak jeśli ma się rozpocząć głosowanie nad grupą, propozycja CFV umieszczana w serwisie http://42.pl/cfv/ MUSI być wypełniona jak poniżej, dlatego lepiej to zrobić od razu, wysyłając najpierw wersję być może niekompletną, tzn. z niektórymi polami pozostawionymi bez wypełniania lub z uwagą "kto ma dobry pomysł?" itp., a potem wprowadzając poprawki zgłaszane przez innych dyskutantów.

Jeżeli wszystkie dane dotyczące powstania grupy, takie jak jej nazwa, jednolinijkowy opis (*NIE* zaczynający się od 'Wszystko o...', 'Forum dyskusyjne takich a siakich', itp.) oraz opis dłuższy (przynajmniej 3-4 zdania o tym, co będzie tematyką grupy, co w grupie NIE POWINNO się znaleźć, itp.), informacja o tym, czy grupa ma być moderowana, czy nie, a jeśli tak, to adres moderatora, to pomysłodawca powstania grupy powinien zredagować odpowiedni tekst (wzorzec zamieszczony poniżej) i umieścić go pod adresem http://42.pl/cfv. Aby móc zamieścić pod tym adresem swoje RFD (mające zostać przyszłym CFV) należy najpierw założyć sobie tam konto -- odbywa się to prosto i bezboleśnie, a hasło do konta wysyłane jest e-mailem.

Jeżeli jeszcze istnieją jakieś wątpliwości dotyczące powyższych danych, to najpierw należy je wyjaśnić na forum grupy, a dopiero potem zredagować CFV i umieścić je pod wspomnianym adreesem. Jeżeli istnieją alternatywne propozycje nazwy grupy lub zostaną nadesłane np. 2 różne propozycje CFV tej samej lub podobnych grup, to CFV nie zostaje wysłane, lecz dyskusja wraca jako RFD (Request for Discussion) do grupy pl.news.nowe-grupy. Podobnie - jeśli na http://42.pl/cfv zostaną zgłoszone zastrzeżenia powodujące wstrzymanie procedury (status zmienia się na "do poprawienia"), wszelkie nieoczywiste sprawy należy dyskutować na łamach pl.news.nowe-grupy.

Proponowana nazwa grupy musi spełniać kilka wymagań technicznych:

Propozycje RFD/CFV pozostawiane pod adresem http://42.pl/cfv są publicznie dostępne -- każdy może je obejrzeć, a także (po zarejestrowaniu się w serwisie) - złożyć zastrzeżenia (jednak ewentualna dyskusja z zastrzeżeniami powinna odbywać się w pl.news.nowe-grupy). Jeśli po około 2-3 tygodniach od zamieszczenia propozycji RFD/CFV (lub ostatniej wesj RFD/CFV, jeśli wprowadzane były poprawki) nie ma żadnych poważnych wątpliwości dotyczących nazwy/opisu/zawartości grupy, to status CFV zostaje zmieniony na "do głosowania" i w niedługim czasie rozpoczyna się głosowanie nad powstaniem grupy, zmianą statusu czy inną modyfikacją, której dotyczy to CFV.

Przed rozpoczęciem wypełniania poniższego szablonu zastanów się też przez chwilę skąd wziąłeś tekst, który właśnie czytasz i czy na pewno jest on aktualny. Jeśli nagrałeś go sobie jakiś czas temu z internetu lub skopiowałeś z jakiegoś CD-ROMu z kompilacją internetowych stron, to może on być nieaktualny. Sprawdź datę znajdującą się na końcu i jeśli twoja wersja jest starsza niż 2-3 miesiące, to koniecznie ściągnij aktualną wersję bezpośrednio ze strony WWW podanej na końcu.

A teraz aktualny 'wzorzec' co jest potrzebne. W wersji ostatecznej zmienić należy wszystkie XXX (pozostawiając wpisany tekst w tej samej linii, w której znajduje się nazwa pola zakończona dwukropkiem), usunąć wszystkie [komentarze] oznaczone nawiasami kwadratowymi, ew. tam, gdzie z tych komentarzy tak wynika, zamienić [TAK/NIE] itp. na odpowiedni tekst, usuwając rzecz jasna same nawiasy. Pozostałe rzeczy zostawić bez zmian.

W liście grup należy wpisać grupy news, do których ma trafić CFV, czyli grupy, w których znajdzie się potencjalnie najwięcej zainteresowanych powstaniem nowej grupy. Grup tych nie powinno być więcej niż 6, a ich lista jest propozycją i może zostać zmieniona, jeśli tematyka proponowanej nowej grupy jest zbyt odległa od tematyki grupy, w której ma nastąpić ogłoszenie. Jeżeli po wysłaniu CFV autor jego propozycji jest nadal innego zdania, to może sam wysłać informację o głosowaniu do `spornych' grup.

Oprócz opisu grupy można opcjonalnie umieścić fragment rozpoczynający się słowem "Uzasadnienie:", służący przekazaniu komentarzy, które także pojawią się w CFV, ale nie stanowią opisu grupy lecz cel tego głosowania - na przykład podział grupy na podgrupy, zmianę nazwy, wyodrębnienie grupy dlatego, że w grupie głównej jest wystarczająco wiele artykułów, by utworzyć nową, itp. itd.

Ostatnia uwaga: proszę NIE wysilać się nad specjalnym, "ładnym" formatowaniem tekstu -- np. uzupełnianie tekstu spacjami, by wszystkie 'odpowiedzi' zaczynały się w jednej kolumnie. Wszystkie linie będące kontynuacją linii poprzedniej powinny zaczynać się od kolumny nr 1, a tekst powinien być "normalnym" tekstem, jakie wysyłane są pocztą czy w usenet news -- bez żadnych <HTMLodziwolągów> i najlepiej do 80 znaków w linii. Jedynie w dłuższych opisach formatowanie tekstu *czasem* może być istotne, a w pozostałych polach tylko utrudnia przygotowanie ostatecznego CFV.

-----------------RFD--(Request for Discussion)------------------
Nazwa grupy: XXX

[grupa pl.xxx.xxxx, nazwa może zawierać wyłącznie znaki "a-z", "0-9",
"." (kropka) i "-" (minus), każdy człon musi zaczynać się od litery i
nie może być dłuższy niż 14 znaków]

Krotki opis: XXX

[Opis powinien być po polsku, ale nie zawierać polskich znaków
diakrytycznych, mieścić się w jednej linijce, kończyć się kropką, 
wykrzyknikiem lub pytajnikiem i dodatkowo spełniać wymaganie, że
długość nazwy grupy zaokrąglona w górę do 16,24,32... plus długość opisu
nie przekracza 80 znaków -- Po ludzku: aby zweryfikować, czy opis nie
jest zbyt długi, wpisz nazwę grupy, naciśnij tabulator, wpisz opis --
wszystko powinno się zmieścić w jednej, 80-znakowej, linii)]

Moderowana: [TAK/NIE]
Moderator: [adres e-mail, jeśli grupa ma być moderowana]

Opis: XXX
XXX
...

[Dłuższy opis - najlepiej, gdy po prostu "od siebie" zdefiniujesz
czemu służyć ma grupa i czego mają dotyczyć dyskusje. Pamiętaj też,
że ten tekst ma zachęcić ludzi do głosowania nad powstaniem grupy
- zbytnie zawężenie (albo rozszerzenie :-) ), a czasem niewłaściwe
sformułowanie tematyki może spowodować, że zagłosują przeciw. W opisie
powinieneś przede wszystkim zdefiniować tematykę grupy, ale także
tematy zabronione (bo są inne grupy na ten temat), czy w NAJBLIŻSZEJ
przyszłości są planowane podgrupy (ale tylko te najbardziej realne,
a nie wszystkie możliwe), jeśli tak, to jakie i kiedy, jeśli grupa
ma być sprzężona z jakąś listą e-mail, to jaką, gdzie jest/będzie
bramka. Warto też umotywować pomysł utworzenie grupy, dla kogo
ona będzie (wszystkich, 'zaawansowanych', 'początujących', itp.),
dodatkowe ograniczenia/zalecenia obowiązujące w grupie, jak się to
ma do innych (już istniejących) grup, itp. Opis kończy się linią
'Autor propozycji:' Do opisu tego 'odgórnie' może zostać doklejona
także mini-etykieta grup pl.* mówiąca o zakazie wysyłania binariów,
spamów, ogłoszeń reklamowych nie związanych ściśle z tematem listy
itp. Opis pisz w czasie teraźniejszym i z użyciem polskich znaków
diakrytycznych, gdyż w przypadku utworzenia grupy staje się on
obowiązującym opisem grupy i na ten właśnie opis można się powoływać,
by niektórych uczestników grupy czasem upomnieć, gdy zbyt daleko
zbaczają od tematu.]

Uzasadnienie:
XXX
[Informacja "sankcjonująca" celowość tego głosowania. Dlaczego grupa
jest potrzebna, albo dlaczego podział grupy jest potrzebny, ile listów
związanych z tą tematyką pojawiało się dotąd, itp. W przypadkach
specjalnych (podział grupy, zmiana nazwy, zmiana statusu na moderowaną
lub odwrotnie, itp. - w tym miejscu można umieścić komentarze tłumaczące
przyczynę zmian]

Autor propozycji: [adres@email (Imię Nazwisko)]

[adres email/imię+nazwisko osoby ogłaszającej. Adres ten zostanie
podany jako adres kontaktowy w sprawach MERYTORYCZNYCH dotyczących
propozycji powstania grupy. Tam też będą kierowane pytania, gdyby
np. nadeszły 2 propozycje CFV lub występowały wątpliwości co do
nazwy, itp.].

Ogloszenie:
pl.news.nowe-grupy
pl.announce.newgroups
pl.XXX.XXX
XXX@XXX.XXX [adres listy] xxx@xxx.xxx [adres listy lub osoby] 

[Do jakich grup news oraz na jakie listy dyskusyjne należy wysłać
ogłoszenie o rozpoczęciu głosowania. Grup news nie powinno być więcej
niż 6 (w tym pl.news.nowe-grupy i pl.announce.newgroups). W przypadku
list dyskusyjnych powinien zostać podany adres listy lub osoby, która
wyśle CFV na listę dyskusyjną.
Podanie adresu osoby oznacza, że w CFV pojawi się jedynie
informacja o tym, że CFV zostaje wysłane na tę listę, ale czynność
wysłania musi zostać dokonana przez autora propozycji (dostanie on kopię
CFV gotową do wysłania na listę w momencie ogłaszania głosowania). Jest
to konieczne w przypadku list moderowanych, oraz takich, które pozwalają
wysyłać email tylko osobom zapisanym na listę. Jeżeli podany został
adres listy, to listserv musi przyjmować i rozsyłać listy od osób nie
będących subskrybentami tej konkretnej listy dyskusyjnej.]

Czas trwania: [Tydzien - XXX dni - Dwa tygodnie]

[Tydzień jest minimalnym czasem trwania i chyba na razie optymalnym.
Można ustalić czas dłuższy, ale nie więcej niż 2 tygodnie. Podany
czas może zostać nieznacznie zwiększony (ew. minimalnie zmniejszony).
Głosowania z reguły są kończone w piątek lub poniedziałek.]
 -----------------RFD-KONIEC-------------------------
Chyba tyle. Jeśli o czymś zapomniałem, to uzupełnię w następnej wersji.

I jeszcze raz, po raz ostatni: Propozycja jak powyżej musi najpierw zostać przedyskutowana w grupie pl.news.nowe-grupy, a dopiero potem może trafić na http://42.pl/cfv. Działający dotąd niezbyt skutecznie sposób z wysyłaniem CFV na adres cfv@usenet.pl przestaje obowiązywać.

Uwagi co do powyższych raczej emailem do mnie, ew. w grupie pl.news.nowe-grupy...

Tomasz Surmacz

Przykładowy wypełniony formularz:

-----------------RFD--------------------------------
Nazwa grupy: pl.misc.diploki
Krotki opis: O wyzszosci Diplokow nad Triplokami.

Moderowana: NIE

Opis: Grupa poświęcona fascynującemu zagadnieniu, jakim są Diploki,
ich zwyczaje, życie, codzienne zachowanie oraz wpływ na jasność
świecenia Księżyca w ostatniej kwadrze.

Możliwe jest także wspominanie o Triplokach, aczkolwiek tylko w
kontekście pejoratywnym, zgodnie z opisem grupy.

Przykładowe zagadnienia mieszczące się w tematyce grupy:

- Zwyczaje godowe Diploków. Opisywane zarówno przez fachowców, jak i
 obserwatorów-amatorów.

- "Diplodospotting" - relacje z miejsc, w których udało się
 zauważyć Diploki. Szczególnie wartościowe są oczywiście relacje
 naocznych świadków, a raczej niepożądane spekulacje prowadzące
 niechybnie do nagłego rozrastania się wątków i eskalacji wrogości.

- Sposoby ochrony Diploków przed wyginięciem.

Przykładowe zagadnienia nie mieszczące się w tematyce grupy:

- "Ile Diploków mieści się na główce szpilki?" - To i podobne pytania,
 wskazują na zupełnie niepoważne podejście do zagadnienia kogoś. kto Diploka
 nigdy sam nie widział, a "czego nie widać, tego nie ma". Problemem
 hodowli usenetowych trolli zajmują się inne grupy w hierarchii pl.*,
 dlatego nie ma dla nich miejsca w grupie pl.misc.diploki.

- "Mój Diplok jest [większy/mniejszy] niż twój". - Takie stwierdzenia
 z reguły prowadzą do wzrostu stosunku szumu do użytecznych
 informacji wysyłanych w ramach grupy i niepotrzebnego podnoszenia
 napięcia oraz tzw. "flame wars".

- "Mam [pytona/inną gadzinę]. Czy Diploki będą dobrym zastępstwem
 królików?" - To grupa o Diplokach, a nie o pytonach. Poza tym do tak
 barbarzyńskich celów lepiej nadają się Triploki, a o tych nie należy
 raczej wspominać.

Tematy zabronione: Pentiaki (zwane czasem Pętakami) i Fufloki.
Ich istnienie jest przyczyną nieustających wojen religijnych i
niekończących się wątków, których w tej grupie być nie powinno.

Unikać też należy tzw. "flame wars" - listów nie wnoszących wiele
merytorycznie, a tylko podgrzewających dyskusję, skupiając się zwykle na
mało istotnych faktach lub stwierdzeniach przedpiśćcy. Wyrażanie niechęci
do współdyskutanta powinno ograniczać się do robienia dezaprobujących
min podczas wysyłania swoich artykułów. Można także za pomocą palców
nie używanych właśnie do naciskania ENTER wykonywać gesty uznawane
powszechnie za obraźliwe. I tyle.

Zabronione jest także wysyłanie listów zawierających jakiekolwiek
binaria -- programów/zdjęć itp, jakikolwiek spam oraz dyskusje nie
związane z tematem grupy. Nie jest to także miejsce na ogłoszenia
reklamowe, nawet jeśli są związane z tematem grupy. Dopuszczalne są
pojedyncze ogłoszenia dotyczące ofert wymiany gadżetów związanych z
Triplokami, jednak powtarzające się ogłoszenia będą traktowane jak spam.

Autor propozycji: diplok@diplandia.org.pl

Ogloszenie:
pl.news.nowe-grupy
pl.announce.newgroups
pl.rec.fantastyka.sf-f
pl.rec.zwierzaki

Czas trwania: dwa tygodnie
 -----------------RFD-KONIEC-------------------------

Najnowszą wersję powyższego tekstu można znaleźć pod adresem http://www.usenet.pl/doc/news-pl-faq.4.htpl
Część pierwsza FAQ - ogólne informacje o grupach pl.*
Część druga FAQ - Konfiguracja serwerów news w Polsce
Część trzecia FAQ - Lista istniejących grup pl.*
Część czwarta FAQ - Formularz głosowania nad nowymi grupami pl.*

FAQ po angielsku, dla administratorów serwerów news poza Polską
(FAQ to zawiera także listę serwerów poza Polską, na których można znaleźć grupy pl.*)


Tomasz R. Surmacz (tsurmacz%adm.usenet.pl) 12.10.2007
RCS ID: $Id: news-pl-faq.4.htpl,v 3.6 2007/10/12 20:51:24 tsurmacz Exp tsurmacz $

[This site is vi powered!] (c) 1994-2007 Tomasz R. Surmacz

Kopirajt i disclajmer:

Powyższy tekst może być w niezmienionej postaci i w całości (wszystkie części FAQ), bez ograniczeń kopiowany i drukowany *na własny użytek*, przekazywany przez news, e-maila, umieszczany w sieci Internet na serwerach WWW, FTP itp. itd.), pod warunkiem przechowywania aktualnej wersji (nie starszej niż 2-3 miesiące). Publikowanie tego tekstu w inny sposób lub dokonywanie w nim modyfikacji oraz rozprowadzanie zmienionej wersji wymaga zgody autora. Autor automatycznie udziela takiej zgody odnośnie szablonu głosowania (RFD/CFV).

Aktualna wersja całości FAQ znajduje się zawsze pod adresem http://www.usenet.pl/doc/news-pl-faq.htpl i http://www.ict.pwr.wroc.pl/doc/news-pl-faq.htpl

Autor niniejszego FAQ stara się, by wszelkie przedstawione w nim informacje były aktualne, ale gwarantować tego nie jest w stanie. Jeśli po przeczytaniu tego dalej nic nie rozumiesz, program tin czyta konfigurację z jakiegoś dziwnego pliku, albo twój ulubiony serwer news właśnie się na ciebie obraził, - sorry!, C'est la vie... Jeśli błąd jest w tekście - napisz do mnie - może poprawię